THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH:
  • 14/072022
  • Chuyên viên Nguyễn Hoài

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH:

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, anh ninh được lập dựa trên các căn cứ như điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ trước.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh còn căn cứ vào nhu cầu cũng như định mức sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Theo Điều 21 Luật quy hoạch năm 2017 đưa ra các yêu cầu chung về nội dung quy hoạch như nội dung quy hoạch cần đảm bảo được yêu cầu hoạch định và phát triển trên toàn bộ lãnh thổ, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống, bảo đảm sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trong quá trình lập quy hoạch,…

Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được lập dựa trên các căn cứ như kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, nhu cầu sử dụng đất 05 năm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh còn bao gồm kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ trước và khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Thành phần hồ sơ thẩm định quy hoạch, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh

- Căn cứ tại Khoản 1, Điều 31, Luật Quy hoạch năm 2017, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: tờ trình; báo cáo quy hoạch; dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

- Căn cứ tại Khoản 1, Điều 35, Luật Quy hoạch năm 2017, hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch bao gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: tờ trình; báo cáo quy hoạch; dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

Ngoài ra, hồ sơ này còn phải có báo cáo thẩm định quy hoạch; bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo phản biện của tư vấn phản biện độc lập (nếu có); báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

  Theo khoản 5 điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai đã quy định trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh:

+  Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

+  Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến;

+  Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

+  Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt;

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

 

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Các vấn đề pháp lý, cấp dưỡng, con cái, Công ty hợp danh, Công ty TNHH, di chúc, Doanh nghiệp, gia đình, hôn nhân, Luật hôn nhân và gia đình 2014, Luật đất đai 2013, ly hôn, Pháp luật doanh nghiệp, Phá sản doanh nghiệp, quyền tác giả, Sjklaw, SJK law, Thừa kế, thủ tục, Tin tức, Tố tụng dân sự, Trình tự thủ tục, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: