QUYỀN PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 25/11/2022

  1. Quyền phản tố của bị đơn. Theo quy định của BLTTDS năm 2015, sau khi Tòa án thụ lý yêu cầu của nguyên đơn, trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản t ố đối với nguyên đơn. Phản tố có thể được hiểu là việc bị đơn khởi kiện ...

Đọc thêm

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC THI HÀNH TỐ TỤNG DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 12/10/2022

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thi hành tố tụng dân sự Theo quy định tại Điều 13 Luật Tố tụng dân sự về trách nhiệm của cán bộ, cơ quan tố tụng dân sự thì trách nhiệm của cán bộ, cơ quan tố tụng dân sự bao gồm bốn trách nhiệm cơ bản: Cơ quan, cán bộ tố tụ...

Đọc thêm

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THEO TỐ TỤNG DÂN SỰ 1

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 12/10/2022

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THEO TỐ TỤNG DÂN SỰ 1 Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 thì thời hiệu như sau: “Điều 159.Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là khoảng thời gian mà chủ thể có quyền nộp đơn khởi kiện yêu cầ...

Đọc thêm

TỐ TỤNG TRONG GIẢI QUYẾT ÁN DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 12/10/2022

Tố tụng trong giải quyết án dân sự Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số vụ tranh chấp dân sự do Tòa án thụ lý rất lớn, trong khi năng lực của Kiểm sát viên có hạn, thời gian nghiên cứu hồ sơ chỉ có 15 ngày theo luật quy định tại Khoản 2 Điều 195 của Bộ luật Dân sự nă...

Đọc thêm

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 12/10/2022

Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Trong phạm vi bài viết này, chỉ đề cập đến lý do Tòa án tạm dừng giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại Điều 217 (1) điểm c: “… nguyên đơn được triệu tập hợp lệ lần thứ ba..hai và vẫn vắng bóng …. .. ”, vì trên thực tế vẫn c...

Đọc thêm

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 12/10/2022

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ Giám đốc thẩm là việc xem xét lại bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đã bị kháng nghị do phát hiện có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình giải quyết. 1. Lý do: xem xét mở lại vụ án dân sự (Điều 283 BLTT D...

Đọc thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỊNH SƠ THẨM TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 11/10/2022

Quy định của pháp luật về chế định sơ thẩm trong vụ án dân sự Để hoàn thiện các quy định của pháp luật về chế định sơ thẩm trong vụ án dân sự và tạo điều kiện thuận lợi cho Kiểm sát viên và các bên tham gia tố tụng, tác giả đã đặt ra giai đoạn chuẩn bị cho nhữ...

Đọc thêm

ĐIỀU TRA HỒ SƠ VỤ ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 11/10/2022

Điều tra hồ sơ vụ án trong tố tụng dân sự Trường hợp cơ quan công tố tham gia phiên toà thì Toà án phải gửi hồ sơ vụ án và quyết định xét xử vụ án cho cơ quan công tố cùng cấp. Trong thời hạn 15 ngày, Cơ quan công tố phải điều tra hồ sơ và trả lại cho Toà án (...

Đọc thêm

NGUYÊN TẮC HOÀ GIẢI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ PHẦN 1

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 11/10/2022

Nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự Hòa giải dân sự là gì? Nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự theo quy định mới. ưc phiên họp theo luật định, cũng có những thủ tục do tòa án thực hiện để giúp các bên liên quan hiểu các quyền và nghĩa vụ theo ...

Đọc thêm

NHỮNG TRANH CHẤP VỀ DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN

Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh 10/10/2022

Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Tranh chấp về dân sự là gì? Theo từ điển tiếng Việt, tranh chấp là một cuộc giằng co, bên nào không rõ. Tranh chấp cũng có nghĩa là một cuộc chiến khi có bất đồng, thường là về vấn đề lợi ích...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: