NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÂY RA THIỆT HẠI THÌ AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM?
  • 23/092022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÂY RA THIỆT HẠI THÌ AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM?

1, Hiểu như thế nào về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra?

Như chúng ta biết,  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định vô cùng quan trọng  của pháp luật dân sự, được hình thành để nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội đã xuất hiện và phát sinh giữa hai bên bao gồm bên gây thiệt hại và bên bị gây thiệt hai. Loại trách nhiệm này được phát  sinh do hành vi trái quy định pháp luật, có lỗi cố ý hoặc vô ý của bên gây hại hoặc trong một số trường hợp khác mà PL có quy định rằng người không có lỗi nếu gây thiệt hại trong một số trường hợp mà pháp luật quy định vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường

Về vấn đề nhiều người cùng vi phạm và phải bồi thường thì bị xử lý theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra được quy định trong BLDS. Đây cũng  là quy định có  liên quan đến trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. Theo pháp luật dân sự hiện hành, tại Điều 587 có quy định trách  bồi thường thiệt hại khi “nhiều người cùng gây thiệt hại” là loại  trách nhiệm liên đới để cùng bồi thường của những người cùng gây ra thiệt hại đối với người bị thiệt hại.

Nhiều người cùng gây ra thiêt hại để dẫn đến việc liên đới chịu trách nhiệm có  thể xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp một là do Nhiều người cùng nhau gây ra thiệt hại cho một người

 Trường hợp thứ hai là : Nhiều người gây thiệt hại cho nhiều người

  1. Trường hợp liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh khi nào? Căn cứ là gì?

Một là, phải có sự thống nhất về ý chí của những người đã cùng nhau gây ra thiệt hại cho người bị thiệt hại

Điều này có nghĩa là  Những người gây thiệt hại trước đó phải có sự bàn bạc và  thống nhất với nhau về  ý chí sẽ gây thiệt hại cho một người nào đó. Việc này được xem là yếu tố thể hiện tính có tổ chức của việc gây thiệt hại.

Bên cạnh đó, họ có dự chuẩn bị và  phân công nhau thực hiện hành vi gây thiệt hại, người thực hiện hành vi trực tiếp gây thiệt hại, nhưng người khác lại thực hiện hành vi  gián tiếp gây thiệt hai theo các cách thức khác nhau nhưng suy cho cùng dù là hành vi nào thì cũng đều gây ra thiệt hại

Ví dụ: Hai người anh A và anh B cùng thống nhất về hành vi gây thiệt hại cho ông C bằng cách đốt nhà của ông. Trong đó họ tự tổ chức anh A thực hiện công việc tưới xăng, anh B châm lửa đốt. Trong tình huống này, anh A và anh B được xác định là cùng gây thiệt hại.

 Hai là, để phát sinh việc liên đới chịu trách nhiệm thì  phải có sự thống nhất về hành vi của nhiều người gây thiệt hại.

 Nghĩa là trong trường hợp vi phạm đó nhất thiết phải tồn tại hành vi gây thiệt hại của nhiều người. Họ có thẻe phân công cho nhau các công việc, có  người có thể thực hiện một hoặc một vài hành vi theo sự bàn bạc trước đó, nhưng phải có hành vi của nhiều người ( từ 2 người trở lên ) thì thiệt hại mới có thể xảy ra.

Bởi vì đây là hành bi liên đới bồi thường, nghĩa là nhiều người cùng bồi thường nên nếu trong trường hợp chỉ có hành vi của một người đã có thể gây ra thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ là trách nhiệm độc lập chứ không phải trách nhiệm liên đới. Đồng thời, cũng giống như các trường hợp chịu trách nhiệm khác thì để phát sinh bồi thường thì Hành vi gây thiệt hại của nhiều người phải là hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

 Ba là, tất cả những người gây thiệt hại đều phải có lỗi.

Trong nhiều trường hợp nhiều người cùng gây ra thiệt hại nhưng để phát sinh trách nhiệm liên đới thì phải xét đến yếu tố lỗi của từng người nên nếu  nhiều người cùng thực hiện hành vi gây thiệt hại thì tất cả những người đó đều có lỗi cố ý hoặc vô ý trong khi thực hiện hành vi của mình. Điều này có nghĩa là những người tham gia họ đều ý thức rằng việc họ làm là sai trái, không đúng với quy định pháp luật

Do đó, cũng trong trường hợp nếu nhiều người cùng thực hiện hành vi gây thiệt hại mà trong đó có một hoặc một số người không có khả năng nhận thức và làm chủ được  hành vi của mình thì họ lúc đó  không bị coi là có lỗi và tất nhiên sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Thứ tư, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của những người cùng gây thiệt hại với hậu quả xảy ra.

Căn cứ này cũng giống như trường hợp phát sinh TNBTTH thông thường, thì để phải chịu việc bồi thường thì hành vi gây thiệt hại của những người cùng gây thiệt hại có thể khác nhau về mức độ nhưng cùng đem lại hậu quả là gây ra thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần cho người khác.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : bồi thường thiệt hại, Bộ luật dân sự 2015
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: