QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
  • 09/022022
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Các quy định về quyền và nghĩa vụ công ty phụ thuộc vào loại hình công ty. Quyền và nghĩa vụ của thành viên được xác nhận trên cơ sở thành viên đó đã được ghi nhận trong sổ thành viên của công ty. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các thành viên dựa trên quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Điều lệ công ty đóng vai trò là nền tảng cho sự cam kết, thống nhất giữa các thành viên trong công ty.

Quyền của thành viên trong công ty

Ở công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, các thành viên có các quyền sau:

+ Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ

+ Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đây là quyền quan trọng của thành viên công ty. Việc phân chia lợi nhuận được áp dụng theo tỷ lệ vốn cam kết hoặc vốn đã góp vào công ty tuân thủ theo pháp luật và điều lệ công ty sau khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

+ Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản. Khi công ty đã thanh toán mọi khoản nợ, phần tài sản còn lại của công ty sẽ được chia cho các thành viên tỷ lệ phần vốn góp của thành viên và công ty.

+ Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Thành viên có quyền được tham gia tổ chức, quản lý và điều hành công ty, đây được xem là quyền rất quan trọng của thành viên công ty. Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong công ty. Việc bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng sẽ căn cứ vào tỷ lệ tương ứng phần vốn góp của thành viên trong công ty.

+ Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác. Đây là quyền khởi kiện của thành viên công ty đối với người quản lý công ty khi người quản lý có hành vi phạm về nghĩa vụ. Ví dụ như  Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với quyền và nghĩa vụ được giao;…

+ Ngoài ra, thành viên trong công ty có quyền được thông tin và kiểm soát công ty. Pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện quyền thông tin giúp cho thành viên được biết các thông tin về tổ chức quản lý công ty, đây được xem là một quyền quan trọng giúp các thành viên thông qua đó thực hiện việc kiểm soát của mình đối với công ty. Ví dụ: thông tin về tài chính thông qua bản báo cáo tài chính của công ty,…    

+ Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật DN 2020 có các quyền sau đây: a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty;d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều 49y thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật DN 2020.

+ Ngoài ra, thành viên công ty còn có các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên việc thực hiền các quyền thành viên còn phụ thuộc vào đối tượng chủ sở hữu công ty là tổ chức hay cá nhân.

+ Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau: Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty; Quyết định dự án đầu tư phát triển; Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; Thông qua báo cáo tài chính của công ty; Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu;….

+ Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau: Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu; Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;…

Nghĩa vụ của thành viên công ty

Mỗi thành viên trong công ty đều được quyền lợi của mình, đồng thời thành viên cũng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công ty theo quy định pháp luật. Nghĩa vụ của thành viên sẽ tùy thuộc vào tư cách pháp lý của thành viên là người quản lý hay thành viên thường, từ đó xác định được nghĩa vụ thành viên là khác nhau. Việc các thành viên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình sẽ giúp cho công ty phát triển, ổn định. Một số nghĩa vụ của các thành viên như: Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết khi thành lập công ty, nghĩa vụ về trách nhiệm tài sản đối với hoạt động của công ty,…Những người quản lý còn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trung thành, mẫu cán,…

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

☎ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 636 292

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Quyền và nghĩa vụ thành viên, Sjklaw, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: