TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY TNHH
  • 07/022022
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY TNHH

Để mở rộng thị trường, quy mô ngành nghề kinh doanh, công ty TNHH được thay đổi vốn điều lệ bằng cách tăng, giảm vốn điều lệ.

Đối với công ty TNHH một thành viên có tính ưu việt hơn công ty TNHH hai thành viên trở lên ở chỗ thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản của công ty. Theo đó, việc tăng, giảm vốn điều lệ thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên việc tăng, giảm vốn điều lệ thuộc quyền của hội đồng thành viên trong công ty. Công ty thực hiện việc thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tăng, giảm vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm; Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nội dung thay đổi các thông tin về tăng, giảm vốn điều lệ của công ty sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Pháp luật quy định công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

+ Tăng vốn góp của thành viên. Tăng vốn góp của thành viên là một trong những quyền ưu tiên đối với thành viên. Công ty TNHH bản chất là một loại hình công ty đối vốn nên để phù hợp với bản chất này thì về nguyên tắc, việc tăng vốn góp của thành viên được phân chia theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty. Lợi ích, quyền lực hay đổi đó sẽ gắn liền với tỷ lệ vốn góp của thành viên. Thành viên có thể thực hiện quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền góp vốn của mình cho thành viên hoặc người không phải là thành viên với cùng một điều kiện. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì việc tăng vốn điều lệ của công ty sẽ thông qua chủ sở hữu công ty trong việc đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác, chủ sở hữu là người quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Điều này cho thấy ưu điểm đối với công ty TNHH một thành viên là sự định đoạt của chủ sở hữu so với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới. Việc tiếp nhận thành viên mới thông qua góp vốn là một trong những cách để công ty có thể mở rộng quy mô kinh doanh, thêm nguồn tài chính và tăng cường sự gia nhập của người khác vào công ty.

Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do hội đồng thành viên công ty quyết định về số lượng thành viên, số vốn góp,…. Việc tiếp nhận thành viên mới được thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi tiếp nhận thành viên mới, công ty phải thực hiện tổ chức quản lý theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần bởi việc tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn góp của người ngoài công ty sẽ làm thay đổi mô hình công ty, từ công ty một chủ sở hữu sang công ty nhiều chủ sở hữu.

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau công ty TNHH có thể giảm vốn điều lệ. Việc giảm vốn điều lệ của công ty có thể làm thay đổi mô hình công ty Nguyên nhân có thể là: góp không đủ vốn cam kết hoặc thực hiện hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên hoặc thông qua chuyển nhượng, mua lại phần vốn góp, hết thời hạn góp vốn mà vẫn có thành viên chưa góp,… Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên. Điều này phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật, đó là: công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; Nếu việc hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên do giảm vốn điều lệ trái với những điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương ứng với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.

+ Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên. Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp là quyền của thành viên và cũng cho thấy sự bất bình giữa thành viên đối với cơ quan quản lý công ty. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đã bỏ phiếu không tán thành với nghị quyết của hội đồng thành viên về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Quyền yêu cầu mua lại phần vốn góp của thành viên được thực hiện phụ thuộc vào quyết định của công ty. Công ty TNHH với tư cách là chủ sở hữu tài sản có có quyền quyết định việc mua hoặc lại hoặc không mua lại phần vốn góp của thành viên. Nếu công ty mua lại phần vốn góp của thành viên có thể sẽ làm thay đổi vốn điều lệ của công ty. Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật DN 2020 hì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

+ Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Nếu các thành viên không góp vốn hoặc khóc không đủ vốn góp theo cam kết quy định tại Điều 47 Luật DN 2020 thì đây là trường hợp được xem bắt buộc phải thay đổi vốn điều lệ công ty theo chiều hướng giảm vốn điều lệ. Việc giảm vốn điều lệ này có thể dẫn tới nhiều hậu quả:  đối với thành viên công ty, đối với công ty trong quá trình hoạt động, kinh doanh vận hành bộ máy quản lý, tổ chức.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website:https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Tăng giảm vốn điều lệ
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: