QUYỀN NHÂN THÂN KHÁC QUYỀN TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO?
  • 22/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

QUYỀN NHÂN THÂN KHÁC QUYỀN TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN NHÂN THÂN KHÁC QUYỀN TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO? QUYỀN NHÂN THÂN KHÁC QUYỀN TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO?

  1. Hiểu như thế nào về quyền nhân thân?

Có nhiều nghiên cứu về khái niệm quyền nhân thân của cá nhân, pháp luật dân sự cũng đưa ra những quy định chung nhất về quyền nhân thân. Từ đó có thể hiểu quyền nhân thân theo nghĩa khách quan là tổng hợp tất cả QPPL do nhà nước ban hành, trong đó có chưa nội dung quy định thể hiện rõ cho các cá nhân có các quyền về nhân thân gắn liền với chính bản thân mình và đây cũng được xem là cơ sở để cá nhân thực hiện quyền của mình

Cũng theo pháp luật dân sự, có thể hiểu theo nghĩa chủ quan về quyền nhân thân đó là những quyền dân sự chủ quan mà gắn liền với cá nhân mỗi người do nhà nước quy định cho mỗi cá nhân và các quyền này không thể chuyển giao được cho người khác.

  1. Về đặc điểm của quyền nhân thân theo pháp luật dân sự

Quyền nhân thân là một loại quyền dân sự và gắn liền với mỗi cá nhân mà không thể chuyển giao lại được cho chủ thể nào khác. Nên nó cũng có những đặc điểm riêng biệt sau đây:

Một là, như đã nói đến ở trên thì quyền nhân thân là một loại quyền dân sự (quyền dân sự đặc biệt).

Bởi lẽ như chúng ta biết con người vốn là nhân vật trung tâm của xã hội và là đối tượng được hướng tới nhiều nhất. Do đó các quyền mà pháp luật hương tới và quy định cho cá nhân thì trước hết phải vì con người, hướng tới con người mà trong đó có các quyền nhân thân.

Mặt khác nói đây là một loại quyền đặc biệt vì nó chỉ thuộc về cá nhân mà trong khi đó các quyền khác như quyền tài sản thì có thể thuộc về nhiều chủ thể khác như pháp nhân hay hộ gia đình.

Hai là, Mỗi cá nhân đều có sự bình đẳng về quyền nhân thân

- Quyền nhân thân là loại quyền được hình thành từ khi con người được sinh ra, và không có sự phân biệt về tôn giáo, giới tính…bất kì ai cũng có quyền nhân thân.

Đây cũng chính là một điểm khác biệt so với quyền tài sản vì bình đẳng về mặt dân sự không quy định rằng tất cả mọi người đều có khả năng hưởng những quyền như nhau.

Ba là, khác với quyền tài sản quyền nhân thân có tính chất phi tài sản

Rõ ràng quyền nhân thân không bao giờ được xem là tài sản mà chỉ có quyền nhân thân gắn với tài sản hoặc không gắn với tài sản thôi. Chính vì lẽ đó mà quyền này không được trị giá thành tiền. Do đó về mặt pháp lý cũng cần phân biệt rõ tính chát phi tài sản này ở trong thực tế

Bốn là, quyền nhân thân là loại quyền luôn gắn liền với cá nhân, do đó không thể chuyển giao cho bất kì chủ thể nào khác

Xét về mặt nguyên tắc thì cá nhân không thể đi chuyển dịch quyền nhân thân của mình cho bất kì chủ thể nào khác, hay cũng có thể hiểu quyền này không thể là đối tượng được sử dụng trong các giao dịch dân sự giữa cá cá nhân.

Thế nhưng trong một số những trường hợp đặc biệt thì pháp luật quy định quyền nhân thân có thể chuyển giao được cho người khác như quyền công bố tác phẩm của tác giả….nhưng dù sao thì những yếu tố vẫn luôn gắn liền với chủ thể mà không thể thay đổi được như quyền đứng tến tác giả hay quyền bảo hộ sự toàn vẹn của tác phẩm

Năm là, quyền nhân thân là một loại quyền dân sự do luật quy định.

Pháp luật DS quy định cho các các nhân có các quyền nhân thân đã khẳng định chính thức về các quyền con người cụ thể được thừa nhận khách quan. Việc quy định như vậy là phải dựa vào các điều kiện cụ thể nhất định về kinh tế xã hội trong từng giai đoạn, thời kỳ…

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, Sjklaw
popup

Số lượng:

Tổng tiền: