Tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

Đây là một chế định đặc biệt của luật dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân cũng như những chủ thể có Hên quan khác. “Năng lực pháp luật dân sự của công dân chấm dứt khi người đó chết", cái chết của cá nhân là sự kiện pháp lí làm chấm dứt tư cách chủ thể...

Đọc thêm

BẮT ĐẦU VÀ CHẤM DỨT NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

“Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết''’ (khoản 3 - Điều 16 BLDS). Với quy định này, pháp luật thừa nhận năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là thuộc tính gắn liền với cá nhân suốt đời và không bị ảnh h...

Đọc thêm

NỘI DUNG NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

Pháp luật ghi nhận khả năng của cá nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự. Tổng hợp các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho cá nhân gọi là nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. Nội dung của năng lực pháp luật dân sự của cá nhân phụ thuộc vào điều kiện chí...

Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA NĂNG LỰC PHÁP LUẬT CỦA CÁ NHÂN

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được Nhà nước ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà nội dung của nó phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội; vào hình thái kinh tế - xã hội tại thời điểm lịch sử nhất định. Mặc dù được ghi nhận như là một bộ p...

Đọc thêm

KHÁI NIỆM NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

Cá nhân là chù thể đầu tiên của các quan hệ xã hội, là “tổng hoà các mối quan hệ xã hội”. Cá nhân - con người là trung tâm của các chính sách kinh tế, xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện với mục đích phục vụ con người, vì con người. Trong các quan hệ t...

Đọc thêm

CĂN CỨ LÀM PHÁT SINH , THAY ĐỔI , CHẤM DỨT QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

Cũng như những quan hệ pháp luật khác, quan hệ pháp luật dân sự phát sinh, thay đổi, hay chấm dứt do những sự kiện nhất định – những sự kiện pháp lí. 1. Sự kiện pháp lí . Là những sự kiện xảy ra trong thực tế mà pháp luật dự liệu, quy định làm phát sinh các hậu quả...

Đọc thêm

PHÂN LOẠI QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

Các quan hệ pháp luật dân sự rất phong phú, đa dạng về chủ thể, khách thể, nội dung, cách thức phát sinh... Việc phân loại các quan hệ pháp luật dân sự không chỉ có ý nghĩa về mặt lí luận mà còn có ý nghĩa cả về mặt thực tế để hiểu đúng quan hệ giữa các bên và áp dụn...

Đọc thêm

NỘI DUNG CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

Mọi quan hệ pháp luật đều là mối liên hệ pháp lí giữa các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó, được thể hiện dưới dạng quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Vì vậy, nội dung cùa quan hệ pháp luật dân sự là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào các...

Đọc thêm

KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư Cao Vân 22/02/2023

Khách thể của quan hệ pháp luật là một phạm trù pháp lí, là bộ phận cấu thành của quan hệ pháp luật. Đó là những cái mà các chủ thể của quan hệ pháp luật hướng tới, tác động vào. Nói cách khác đó là những lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần mà pháp luật bảo vệ cho cá...

Đọc thêm

CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Trợ lý Luật sư Cao Vân 18/02/2023

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là những “người” tham gia vào các quan hệ đó. Phạm vi “người” tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự bao gồm: cá nhân, (công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch), pháp nhân. Đe tham gia vào một quan hệ pháp luật ...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: