KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT DÂN SỰ
  • 18/022023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT DÂN SỰ

Nguyên tắc của một ngành luật là những khung pháp lý chung, những quy tắc chung được pháp luật ghi nhận có tác dụng định hướng và chỉ đạo cho toàn bộ các quy phạm pháp luật cùa ngành luật đó. Các nguyên tắc của một ngành luật không chỉ là những quy phạm khi điều tiết mà còn là phương châm chỉ đạo khi áp dụng pháp luật, đặc biệt là áp dụng tương tự pháp luật. Việc định ra các nguyên tắc của luật dân sự dựa trên cơ sở những nguyên tắc chung của luật pháp, căn cứ vào đổi tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự.

Khác hẳn Bộ luật Dân sự năm 1995 và Bộ luật Dân sự năm 2005 khi các nguyên tắc còn dàn trải, mỗi một chế định lớn sẽ có nguyên tắc tương ứng nên dẫn đến nhiều nguyên tắc trong từng chế định riêng có sự trùng lắp với nguyên tắc chung dành cho quan hệ pháp luật dân sự thì đến Bộ luật Dân sự hiện hành, các nguyên tắc này được ghi nhận thống nhất tại Điều 3 của Bộ luật: “Bộ luật chỉ quy định những nguyên tắc phản ảnh đặc trưng, nguyên lý cơ bản nhất của quan hệ dân sự, của pháp luật dân sự” và chính vì thế, các nguyên tắc như tuân thủ pháp luật, nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp, nguyên tắc hoà giải, nguyên tắc căn cứ xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự... không quy định trong Bộ luật Dân sự hiện hành.

Các nguyên tắc của luật dân sự được ghi nhận tại Chương I - Phần thứ nhất của Bộ luật dân sự: “Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự”. Trong luật dân sự còn tồn tại các nguyên tắc riêng cho từng chế định của luật dân sự. Những nguyên tắc chung được quy định tại Chương I - Phần thứ nhất có giá trị áp dụng đối với tất cả các chế định, quy phạm pháp luật dân sự. Những nguyên tắc riêng là những nguyên tắc được quy định trong từng phần, từng chế định cụ thể, cũng có thể nhắc lại nguyên tắc chung trong các phần, các chế định riêng biệt của luật dân sự.

Những nguyên tắc chung của pháp luật được nghiên cứu trong chương trình lí luận về nhà nước và pháp luật, những nguyên tắc đó vẫn được áp dụng cho luật dân sự cũng như các ngành luật khác. Trong phần này chỉ đề cập những nguyên tắc chung được quy định ở Chương I - Phần thứ nhất của Bộ luật dân sự. Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định các nguyên tắc cơ bản trong việc xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ và dân sự. Đó là những quy định mang những quan điểm chủ đạo, quán triệt trong toàn bộ nội dung của Bộ luật. Những nguyên tắc này là sự kế thừa và phát triển những nguyên tắc đã được quy định trong các văn bản pháp luật trước đó đồng thời thể hiện rõ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: