BỔ SUNG 02 MẶT HÀNG HƯỞNG THUẾ SUẤT XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VỚI MỨC ƯU ĐÃI 0%
  • 17/112021
  • Trợ lý Luật sư Phạm Hồng

BỔ SUNG 02 MẶT HÀNG HƯỞNG THUẾ SUẤT XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VỚI MỨC ƯU ĐÃI 0%

Theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/202 về biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

02 mặt hàng đã được bổ sung trong những đối tượng có thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi 0% bao gồm:

- Quả và hạt có dầu để làm giống có Mã hàng là 9805.00.00 vào Danh mục nhóm hàng từ 98.01 đến 98.48 và nhóm hàng 98.50, 98.51, 98.52 tại điểm 1 khoản II Mục II Phụ lục II Nghị định 57/2020.

Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II là 1207.30.00, 1207.40.90, 1207.50.00, 1207.60.00, 1207.70.00, 1207.91.00, 1207.99.40, 1207.99.50, 1207.99.90.

- Engine ECU, loại sử dụng cho xe có động cơ có Mã hàng 9849.46.00 vào Danh mục nhóm hàng 98.49 tại điểm 2 khoản II Mục II Phụ lục II Nghị định 57/2020.

Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II là 8537.10.99.

Đồng thời, điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2020:

- Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế;

- Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: